* ZAP - 3 Złoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

* PIT - 12 Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

* PIT - 2 Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

* ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

* ZUA Zgłoszenie do ubezpieczenia

* ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej

*ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

* ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

* Oświadczenie do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego

* Informacja do ZUS o rachunku bankowym

* Oświadczenie o miejscu zatrudnienia i korzystaniu ze świadczeń

* Oświadczenie o przekazywaniu wynagrodzenia na rachunek bankowy

* Oświadczenie o dojazdach do pracy

* Wniosek o udzielenie pożyczki z PKZP

* Wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

* Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowe funduszu świadczeń socjalnych

* Poręczenie pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

* Wzór świadectwa pracy

* Nowy druk nadgodzin

* Kwestionariusz Pracownika