PUBLICZNE GIMNAZJUM
W STRZELCACH KRAJEŃSKICH


ul. J. Słowackiego 14
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel./faks: 95 763 27 67
www.gimstrzelce.edupage.org
e-mail: gimstrze@poczta.onet.pl

Publiczne Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich zostało założone 1 września 1999 roku na bazie rozwiązanej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4. Obiekt szkoły został zbudowany w latach 1988 – 1990. Hala sportowa oddana została do użytku w 1996 roku.
Obwód szkoły obejmuje wszystkie miejscowości Gminy Strzelce Krajeńskie. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 3 lata. Edukacja kończy się egzaminem gimnazjalnym, który sprawdza stopień opanowania umiejętności i wiadomości istotnych dla przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego.
Egzamin gimnazjalny jest powszechny, obowiązkowy i zewnętrzny, czyli zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły - jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę. Pisany jest w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, a zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE.
Część humanistyczna obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Część matematyczno – przyrodnicza obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu biologii, chemii, fizyki, geografii oraz matematyki.Język nowożytny jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego napodbudowie wymagań dla drugiego etapu edukacyjnego są obowiązani dodatkowo przystąpić do trzeciej części egzaminu na poziomie rozszerzonym.