STATUT
ZESPOŁU WYCHOWAWCZO – OŚWIATOWEGO
W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

          § 1. Zespół Wychowawczo – Oświatowy , zwany dalej Zespołem, jest  jednostką organizacyjną  Gminy Strzelce Krajeńskie, działającą  w formie jednostki budżetowej i prowadzi gospodarkę finansową  według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 2. Siedziba Zespołu mieści się w Strzelcach Krajeńskich ul. Aleja Wolności 48.
§ 3. Zespół działa  w szczególności  na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591          ze zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240     ze zm.),
 3. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
 4. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
 5. uchwały Nr VIII/73/ 99 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 czerwca 1999 r.          w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Wychowawczo – Oświatowy        w Strzelcach Krajeńskich i nadania jej statutu.

Rozdział 2
Przedmiot działania

§ 4. Podstawową działalnością Zespołu jest obsługa i nadzór w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych i administracyjnych placówek objętych systemem oświaty – przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie oraz obsługa i nadzór w tym samym zakresie nad żłobkiem samorządowym w Strzelcach Krajeńskich.
§ 5. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 1. realizacja zadań w zakresie przewidzianym dla gminy jako organu prowadzącego, w myśl przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy - Karta Nauczyciela,
 2. przygotowywanie zbiorczych planów budżetowych placówek , o których mowa w § 4 oraz planów budżetowych Zespołu,
 3. prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej wszystkich placówek oraz sporządzanie sprawozdań finansowych z tego zakresu,
 4. opracowywanie do budżetu gminy wniosków w zakresie dotyczącym oświaty,
 5. nadzór nad prawidłową realizacją przez placówki zatwierdzonych planów finansowych,
 6. opracowywanie koncepcji funkcjonowania oświaty w gminie oraz przygotowywanie propozycji rozwiązań merytorycznych,
 7. prowadzenie rozliczeń dotacji dla niepublicznych przedszkoli  działających na terenie gminy
 8. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie pełnomocnictw dyrektorów i kierownika placówek , o których mowa w § 4;
 9. realizacja zadań przypisanych organowi prowadzącemu w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.

Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie jednostką

§ 6. 1. Zespołem kieruje jednoosobowo dyrektor, którego zatrudnia Burmistrz Strzelec Krajeńskich.
2. Dyrektor samodzielnie zarządza Zespołem w granicach udzielonego mu przez burmistrza pełnomocnictwa oraz reprezentuje Zespół na zewnątrz.
3. Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania  Zespołu określa Regulamin Organizacyjny Zespołu Wychowawczo-Oświatowego ustalony przez dyrektora w drodze zarządzenia.
4. Zespół jest pracodawcą dla pracowników w nim zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§ 7. 1. Zespół jest jednostką prowadzącą działalność finansową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w zakresie obowiązującym jednostki budżetowe.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym, zgodny z układem wykonawczym  budżetu Gminy.
3. W planie finansowym w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany,  zgodne z przepisami  ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 8. Zmian w Statucie Zespołu Wychowawczo – Oświatowego dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

§ 2. Traci moc:

 1. § 2 uchwały Nr VIII/73/99 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Wychowawczo – Oświatowy w Strzelcach Krajeńskich i nadania jej statutu;
 2. Uchwała  Nr XIII/114/99 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu  Wychowawczo – Oświatowego w Strzelcach Krajeńskich.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.