* Uchwała w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzacym jest Gmina Strzelce Krajeńskie, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

* Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia kryteriów oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

* Uchwała w sprawie określenia świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

* Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

*Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego