INFORMACJE BIEŻĄCE

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE ORAZ OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KONKURS NA DYREKTORA

STYPENDIA POMOSTOWE - informacje

KONKURSY NA STANOWISKO DYREKTORA

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

  1. Informacja dotycząca rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  2. Informacja dotycząca rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych
  3. Informacja dotycząca rekrutacji do klasy pierwszej w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich
  4. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznyuch przedszkoli, dla których organem prowadzacym jest Gmina Strzelce Krajeńskie, określenia dokumentów niezbednych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
  5. Uchwała w sprawie kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzacym jest Gmina Strzelce Krajeńskie, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
  6. Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w potępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniajacym do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie
  7. Wniosek o przyjęcie do przedszkola
  8. Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej
  9. Zgłoszenie do szkoły podstawowej
  10. Wzór oświadczenia rodzica

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Strzelce Krajeńskie w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Strzelce
Krajeńskie w roku szkolnym 2014/2015 - uzupełnienie

Informacja o wyniku konkursu na dyrektora Publicznego Gimnazjum

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Strzelce Krajeńskie w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie podsumowujące realizację projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych"

Informacja na temat realizacji projektu systemowego "Rozwijamy zdolności, pokonujemy trudności" realizowanego przez Gminę Strzelce Krajeńskie