DOFINANSOWANIE KOSZTÓW
KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat, jest zabronione, z wyjątkiem szczególnych sytuacji przewidzianych w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.
Wolno zatrudnić tylko tych młodocianych, którzy:

 • ukończyli co najmniej gimnazjum,
 • przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Młodociany nie posiadający kwalifikacji może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy.
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1.   Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2.   Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 • W przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • w przypadku nauki zawodu - 4587 zł przy okresie kształcenia wynoszącym  24 miesiące (dofinansowanie to wypłacane będzie tylko do 31.12.2014r.)
 • W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Powinna ona określać w szczególności:

 • rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
 • czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
 • sposób dokształcania teoretycznego,
 • wysokość wynagrodzenia.

Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego jest pierwszą z trzech przesłanek przyznania dofinansowania na rzecz pracodawcy, przy czym należy zauważyć, że w celu uzyskania dofinansowania wszystkie powinny zostać spełnione łącznie, z uwzględnieniem rezultatu praktycznej nauki zawodu, jakim jest uzyskanie przez młodocianego kwalifikacji w zawodzie na skutek zdanego egzaminu. Ich brak upoważni organ właściwy do przyznania dofinansowania do wydania decyzji odmownej.
O zawarciu umowy pracodawca zawiadamia burmistrza, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia kontroli spełniania obowiązku nauki.
Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
Dofinansowanie przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia wymaganych warunków.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.  Do wniosku należy dołączyć:

 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę;
 • Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 • Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy;
 • Dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym;
 • Zaświadczenie z izby rzemieślniczej o szkoleniu ucznia rzemieślniczego;
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 • Formularz pomocy de minimis.
 • Oświadczenie o otrzymanej /nie otrzymanej pomocy de mini mis.

Kopie dokumentów powinny zawierać potwierdzenie zgodności z oryginałem. Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenie tylko jednego młodocianego.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miejski (pokój nr 3)
al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie

Podstawa prawna:

* Forumlarz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

* Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

* Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

* Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

* Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

* Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego