ZAŁATWIANIE SPRAW

Zespół Wychowawczo – Oświatowy w Strzelcach Krajeńskich jest jednostką organizacyjną Gminy Strzelce Krajeńskie, działającą w formie jednostki budżetowej i  prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
Podstawową działalnością Zespołu jest obsługa i nadzór w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych i administracyjnych placówek objętych systemem oświaty – przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie oraz obsługa i nadzór w tym samym zakresie nad Żłobkiem Samorządowym w Strzelcach Krajeńskich.

Adresy e-mail Zespołu Wychowawczo – Oświatowego

Dyrektor - Zbigniew Pytel:  z.pytel@strzelce.edu.pl
Zastępca dyrektora - Monika Sikora:  m.sikora@strzelce.edu.pl
Główna księgowa - Agnieszka Goździcka:  a.gozdzicka@strzelce.edu.pl
Sekretariat - Aleksandra Czyrniańska: zwo@strzelce.edu.pl
Płace - Katarzyna Bilska – Rakowska, Agnieszka Muszyńska: place@strzelce.edu.pl
Księgowość – Jolanta Dziewińska, Marzena Galant: ksiegowosc@strzelce.edu.pl
Zamówienia publiczne – Kinga Kwiatkowska: zamowienia@strzelce.edu.pl

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 1. Obsługa księgowo – finansowa placówek;
 2. Przygotowywanie w porozumieniu z dyrektorami placówek projektów planów finansowych;
 3. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowo – finansowej;
 4. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansówpublicznych;
 5. Określanie potrzeb w zakresie modernizacji i remontów obiektów placówek;
 6. Współpraca w zakresie prowadzenia przetargów zgodnie z zamówieniami publicznymi;
 7. Organizacja inwentaryzacji, nadzór i rozliczanie prowadzonych inwentaryzacji w placówkach;
 8. Opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia burmistrzowi projektów arkuszy organizacji roku szkolnego;
 9. Prowadzenie spraw płacowych pracowników placówek;
 10. Zgłaszanie pracowników do zakładu ubezpieczeń społecznych, sporządzanie deklaracji, informacji, raportów, zaświadczeń oraz korekt;
 11. Przygotowywanie danych do sprawozdań GUS;
 12. Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek;
 13. Prowadzenie dokumentacji związanej z przyznaniem świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
 14. Prowadzenie dokumentacji związanej z oceną pracy dyrektorów placówek;
 15. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń;
 16. Dokonywanie kontroli jakości świadczonych usług przez żłobek, kluby dziecięce i opiekunów dziennych;
 17. Dokonywanie kontroli wykorzystania i rozliczenia dotacji oraz korzystania z mienia gminnego przez niepubliczne szkoły i przedszkola;
 18. Dokonywanie kontroli wykorzystania i rozliczenia dotacji oraz korzystania z mienia gminnego przez publiczne szkoły i przedszkola prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Gmina;
 19. Dokonywanie kontroli placówek obejmującej wybrane zagadnienia lub wynikającej z bieżącej, pilnej potrzeby sprawdzenia stanu faktycznego;
 20. Prowadzenie spraw pracowników placówek w zakresie rent i zaopatrzenia emerytalnego, prowadzenie rejestru wniosków o renty i emerytury;
 21. Prowadzenie spraw związanych z kształceniem młodocianych pracowników;
 22. Prowadzenie dokumentacji związanej z „wyprawką szkolną”;
 23. Prowadzenie dokumentacji związanej z dożywianiem dzieci w placówkach;
 24. Obsługa Systemu Informacji Oświatowej, pomoc placówkom przy sporządzaniu sprawozdań;
 25. Prowadzenie akt osobowych pracowników i dyrektorów placówek;
 26. Prowadzenie spraw związanych ze spełnianiem obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat na terenie gminy;
 27. Udzielanie pomocy dyrektorom placówek w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;
 28. Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Mieszkaniowym;
 29. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej;
 30. Organizowanie sprawnego i bezpiecznego dowozu dzieci do szkół i przedszkoli;
 31. Zarządzanie dowozem dzieci niepełnosprawnych oraz organizacja dowozu przez innych przewoźników.