Siedziba placówki mieści się w budynku Starostwa Powiatowego:

ul. Józefa Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.
tel: (95)7-330-467; (95)7-330-468
e-mail: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
Mapka dojazdu

Co poradnia oferuje

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp.

Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Podejmujemy liczne działania, skierowane do dzieci, ich rodziców i wychowawców.

Dla dzieci i młodzieży oferujemy:
• Indywidualną diagnozę: psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną (określamy zdolności i potencjały rozwojowe, profil osobowości, przyczyny trudności rozwojowych i szkolnych, wad wymowy, zaburzeń zachowania, problemów w relacjach z rówieśnikami)
• Orzekanie o potrzebie indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego; • Indywidualną terapię: logopedyczną, pedagogiczną (dla dzieci z zaburzeniami funkcji percepcyjno- motorycznych, obniżonym rozwojem intelektualnym, trudnościami w nauce czytania, pisania i matematyki) oraz psychologiczną (dla dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi, osobistymi i rodzinnymi, zaburzeniami zachowania, trudnościami w relacjach z rówieśnikami).
• Pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu (diagnoza, konsultacje);
• Pracę terapeutyczną z rodziną dziecka;
• Konsultacje dotyczące technik efektywnej nauki oraz samodzielnej pracy korekcyjnej nad poprawą pisania i czytania;
• Treningi psychoedukacyjne;
• Zajęcia psychoedukacyjne;
• Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zachowaniami problemowymi (agresywność, impulsywność, nadmierna ekspansja);
• Konsultacje dotyczące bezpiecznego korzystania z mediów (szczególnie Internetu).
Rodzicom oferujemy:
• Konsultacje oraz porady – psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dotyczące dzieci, w kontekście zgłaszanych problemów;
• Zajęcia instruktażowe dotyczące pracy z dzieckiem mającym trudności w nauce;
• Terapię rodzin, konsultacje rodzinne, negocjacje i mediacje, pomoc indywidualną
• Warsztaty kompetencji wychowawczych – „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Rodzeństwo bez rywalizacji”, „Jak rozmawiać z nastolatkiem”;
• Spotkania tematyczne dla rodziców na terenie szkoły lub przedszkola (z zakresu wychowania dziecka, trudności edukacyjnych, oddziaływania mass-mediów na młodzież, problemów wieku dorastania i inne, adekwatnie do zapotrzebowania);
• Grupy wsparcia dla rodziców;
• Punkty konsultacyjne na terenie szkół i przedszkoli.
Nauczycielom oferujemy:
• Szkolenia dla grona pedagogicznego – tematyka zgodnie z zapotrzebowaniem, m.in.:
• Konsultacje dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych na terenie Poradni lub placówki (także w zakresie planowania i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów);
• Wspieranie nauczycieli w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi.
• Trening Umiejętności Wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Jak rozmawiać z nastolatkiem”;
• Zajęcia warsztatowe dla grup klasowych (tematyka zgodnie z zapotrzebowaniem – lekcje wychowawcze, treningi i warsztaty psychologiczne);
• Warsztaty wspomagające trafny wybór dalszej drogi kształcenia i zawodu dla uczniów gimnazjum i szkól ponadgimnazjalnych
• Grupę wsparcia dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie;
• Grupę wsparcia dla pedagogów szkolnych.
Poradnia wydaje opinie w sprawie:
1. Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
2. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;
3. Odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
4. Spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą (nauczanie domowe);
5. Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego;
6. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
7. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia;
8. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
9. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
10. Przyjęcia do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia;
11. Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
12. Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
13. Objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu;
14. Objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole lub placówce.
15. Specyficznych trudności w uczeniu się;
16. Inne opinie o przebadanych.

Poradnia wydaje orzeczenia:
• O wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
• O wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych
• O wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych
• O wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego
• O wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego

START
O PLACÓWCE
PRACOWNICY
DZIAŁY
AKTUALNA OFERTA
ARCHIWUM
WARTO WIEDZIEĆ
ADMINISTRATOR
NASI PARTNERZY
www.ppp1.powiatgorzowski.pl wszelkie prawa do dyspozycji Google - WebMaster LDS Entertainment.pl