Siedziba placówki mieści się w budynku Starostwa Powiatowego:

ul. Józefa Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.
tel: (95)7-330-467; (95)7-330-468
e-mail: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
Zbigniew Miszczak inspektor@cbi24.pl
Mapka dojazdu

Jeśli masz jakieś pytanie napisz do nas korzystając z formularza

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15:30
pi±tek 7:30 - 14:00


Przyjmujemy bezpłatnie i bez skierowań dzieci oraz młodzież uczęszczające do szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie pięciu gmin powiatu gorzowskiego: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok oraz dzieci w wieku 0-6 lat zamieszkałe na obszarze tych gmin (nieobjęte opieką placówek oświatowych).

WNIOSKI DO POBRANIA DLA RODZICÓW !
Aktualności
yczenia 21-12-2022 08:43
Pokj na ziemi ludziom,
a w niebie cisza gwiazd,
graj anieli,
wiat si chlebem dzieli.
wiat ma dzi witeczny blask…
Radosnych wit Narodzenia Paskiego, pomylnego Nowego Roku oraz szczliwych chwil w gronie najbliszych ycz pracownicy PPP1

21-12-2022 08:43
TECHNIKI TERAPEUTYCZNE STOSOWANE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 121-12-2022 08:40


Metoda NDT-Bobath terapia stosowana u wczeniakw, niemowlt, dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, genetycznymi i ortopedycznymi, oraz prezentujcymi opnienia rozwojowe, ktra dy do maksymalnego rozwoju potencjau oraz moliwoci dziecka na ile umoliwia mu to istniejce uszkodzenie Orodkowego Ukadu Nerwowego. Jedn z zasad usprawniania jest wpywanie na napicie mini, poprzez zmniejszanie napicia wzmoonego i zwikszanie napicia obnionego, dziki zastosowaniu odpowiednich technik postpowania ju od pierwszych miesicy ycia. W kadym spotkaniu bior udzia rodzice albo opiekunowie dziecka. Odpowiednio przeszkoleni, s w stanie kontynuowa wytyczne stosowane podczas rehabilitacji metod NDT Bobath w warunkach domowych, w trakcie karmienia dziecka, noszenia go, pielgnacji czy zabawy.
Metoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki Sherborne to zajcia grupowe o charakterze stymulujco- terapeutycznym, ktre maj na celu stworzy dziecku okazj do poznania wasnego ciaa, usprawniania motoryki duej, poczucia swojej siy, sprawnoci i w zwizku z tym moliwoci ruchowych. Proponowaneaktywnoci wywodz si z naturalnych ruchowych i emocjonalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z innymi osobami. Terapia rki polega na usprawnianiu maej motoryki, czyli precyzyjnych ruchw rk, doni i palcw, jak rwnie dostarczaniu wrae dotykowych, umoliwiajcych poznawanie rnych ksztatw, struktur materiaw oraz nabywanie umiejtnoci ich rozrniania. Gwnym celem zaj jest osignicie samodzielnoci w zakresie podstawowych czynnoci ycia codziennego.
Trening Umiejtnoci Spoecznych (TUS) zajcia grupowe dla dzieci przejawiajcych zaburzenia zachowania w grupie spoecznej. Podczas spotka terapeuta modeluje zachowania dzieci w rnych sytuacjach spoecznych uczc nowych umiejtnoci i dostarczajc prawidowych wzorcw zachowa.
Niedyrektywna terapia zabawowa wykorzystuje inicjatyw dziecka do zabawy i aktywnoci w celu budowania z nim relacji opartej na akceptacji, swobodzie i szacunku. Zabawa traktowana jest jako naturalny sposb samowyraania si dziecka. Terapeuta stwarza odpowiednie warunki do podjcia aktywnoci, obserwuje dziecko i poda za nim stwarzajc mu moliwo do podejmowania decyzji, pokonywania trudnoci i wyraania swoich potrzeb oraz rozwijania kreatywnoci.
Metoda Dobrego Startu opiera si na usprawnianiu analizatora wzrokowego, dotykowego, suchowego i kinestetyczno- ruchowego oraz funkcji jzykowych i wykonawczych w celu ksztatowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr. Metoda wykorzystuje element suchowy- piosenk, element wzrokowy- wzory graficzne oraz element ruchowy- wykonywanie ruchw w czasie odtwarzania wzorw graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki.
Terapia pedagogiczna opiera si na stymulowaniu i usprawnianiu rozwoju funkcji psychomotorycznych dziecka. Dziaania podejmowane przez terapeut s zindywidualizowane i maj na celu kompensowanie deficytw w wiadomociach oraz umiejtnociach dziecka niezbdnych do podjcia nauki w szkole, a take rozwijanie sfery emocjonalno- motywacyjnej dziecka

21-12-2022 08:40
Oferta programowa 2022- 202309-09-2022 09:38
OFERTA 2022– 2023
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

PASTWO DYREKTORZY PRZEDSZKOLI, SZKӣ PODSTAWOWYCH i PLACWEK Z TERENU DZIAANIA PP-P nr 1 w Gorzowie Wlkp.
SZANOWNI RODZICE


Zapraszamy na:
Badania diagnostyczne psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne zakoczone wydaniem opinii , orzeczenia lub informacji :
• trudnoci szkolnych,
• dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii,
• tempa rozwoju dziecka
• problemw wychowawczych
• dzieci szczeglnie uzdolnionych
• zagroenia uzalenieniami
• zaburze mowy
• wiadomoci i umiejtnoci uczniw powracajcych z zagranicy
• moliwoci i predyspozycji zawodowych
• diagnozowanie modziey poniej 15 roku ycia podejmujcych praktyki zawodowe
• funkcjonalna ocena rozwoju ruchowego dla dzieci w wieku 0-6
• indywidualnego toku lub programu nauki
• inne
W ramach wspomagania pracy szk i placwek proponujemy:
• Prowadzenie konsultacji pedagogicznych, psychologicznych i logopedycznych dla nauczycieli i specjalistw pracujcych w placwkach z rejonu dziaania Poradni.
• Wsppraca przy opracowywaniu, realizacji i ewaluacji indywidualnych programw edukacyjno – terapeutycznych oraz WOPF
• Obserwacja ucznia na terenie placwki.
• Szkoleniowe rady pedagogiczne - tematyka rad pedagogicznych uzgadniana jest indywidualnie i wynika z potrzeb szkoy.
• Udzia w zespoach wychowawczych

Zajcia realizowane na terenie placwek:
Poradnia organizuje na terenie placwek warsztaty dla dzieci i modziey, spotkania z rodzicami na uzgodniony wczeniej temat, bdcy efektem przeprowadzonej w placwce diagnozy potrzeb i wystpujcych problemw.
Realizacja potrzeb wskazanych przez przedszkole, szko lub placwk bdzie prowadzona w miar moliwoci kadrowych i organizacyjnych.
Przykadowe tematy warsztatw i zaj:
Dla uczniw:
1.O byciu fair w pajczej sieci internetu- kl. V-VI
2.Przepis na stres- kl. VII-VIII
3. ABC trudnych emocji-kl. IV
4. Zajcia integracyjne dla klas I-III-
Dla Rodzicw:
1. Szkoa dla rodzicw i wychowawcw
2.Wsparcie dla rodzicw dzieci – uchodcw z Ukrainy
3.Gimnastyka buzi i jzyka w oparciu o Logobajki-grupy przedszkolne 3- latki z udziaem dzieci
Dla nauczycieli:
1.Adaptacja dziecka przedszkolnego- warsztat
2.Budzca si szkoa.-warsztat
3.Sie wsppracy i samoksztacenia dla pedagogw szkolnych

Zajcia realizowane na terenie Poradni :

Terapia psychologiczna
• Terapia systemowa rodzin
• Terapia uzalenie dla modziey
• Indywidualne wsparcie w sytuacji trudnej


Terapia pedagogiczna
• Terapia Rki - dla dzieci z trudnociami manualnymi, majcych problemy z czynnociami samoobsugowymi, niechtnie podejmujcych si zada wymagajcych precyzyjnych ruchw doni
• Terapia pedagogiczna dla najmodszych / wczesna nauka czytania metod krakowsk - zajcia skierowane do uczniw klas I-III
• Trening Umiejtnoci Spoecznych TUS-kl. I-III
• Zajcia rozwijajce kompetencje emocjonalno-spoeczne kl. IV-VIII
• Dzie Poradni ,,Festiwal narodw” z udziaem uczniw z Ukrainy


Terapia logopedyczna

• Opniony i zaburzony rozwj mowy
• Profilaktyka logopedyczna

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

• Mediacje i negocjacje
• Interwencja kryzysowa

Indywidualne specjalistyczne konsultacje dla rodzicw i nauczycieli w Poradni oraz na terenie placwek, w tym::
• Konsultacje dla rodzicw i nauczycieli modziey z zakresu profilaktyki uzalenie i innych problemw dzieci i modziey, w tym dziaa majcych na celu przeciwdziaanie pojawianiu si zachowa ryzykownych zwizanych z uywaniem przez uczniw i wychowankw rodkw odurzajcych, substancji psychotropowych, rodkw zastpczych i nowych substancji psychoaktywnych
• Konsultacje dla rodzicw i nauczycieli modziey z zakresu profilaktyki uzalenie behawioralnych – komputer, internet, telefon itp.
• Konsultacje z fizjoterapeut/terapeut NDT Bobath w zakresie problematyki rozwojowej
• Konsultacje i porady dotyczce rozpoznawania i rozwijania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i modziey oraz rozwizywania problemw edukacyjnych i wychowawczych .

W ramach dziaalnoci profilaktycznej w poradni realizujemy badania przesiewowe:
• komputerowe badania wzroku programem „Widz…”,
• komputerowe badanie suchu programem „Sysz”.
• Screeningowy audiometr tonalny - ocena sprawnoci narzdu suchu u dzieci (od 4 r..) i modziey. Indywidualna diagnoza suchu obwodowego oraz diagnoza centralnego przetwarzania suchowego.
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepenosprawnoci lub zagroonych niepenosprawnoci od urodzenia do podjcia nauki w szkole. - zajcia indywidualne i grupowe, w tym m.in.:
• Rehabilitacja ruchowa
• Metoda Dobrego Startu
• Metoda Weroniki Sherborne
• Terapia rki z elementami integracji sensorycznej
• Terapia naurotaktylna

W dalszym cigu czynny jest telefoniczny dyur wsparcia psychologicznego dla uczniw i rodzicw.
Czwartek 10.00-12.00
Warunkiem prowadzenia wszelkich dziaa wynikajcych z przepisw prawa owiatowego na terenie placwek jest zoenie wczeniejszego zapotrzebowania pisemnego do dyrektora Poradni. Pierwszestwo maj placwki, na terenie ktrych nie byy realizowane jeszcze zajcia.
Warunkiem przeprowadzenia diagnozy dziecka lub objcia go pomoc psychologiczno- pedagogiczn i logopedyczn na terenie Poradni jest wola rodzicw, prawnych opiekunw, lub penoletniego ucznia wyraona w formie wniosku (druk w sekretariacie lub na stronie internetowej http://www.ppp1.powiatgorzowski.pl)/> O terminach spotka wnioskodawcy zostan poinformowani telefonicznie. O terminie realizacji wnioskw decyduje kolejno zgosze.
W sprawach pilnych o przyjciu decyduje dyrektor Poradni.
Zgoszenia i zapytania prosimy kierowa pod nr tel. 95 7 330 468 (67) – sekretariat09-09-2022 09:38
Adres skrytki ePUAP.22-03-2021 09:48
Adres skrytki ePUAP.


/porpsychped1/SkrytkaESP

BIP- adres
https://bip.wrota.lubuskie.pl/ppp1/

22-03-2021 09:48
RODO18-09-2020 08:28
klauzula informacyjna dla uczniw / rodzicw

Zgodnie z art. 13 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej PL)
informuj, e:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim z siedzib w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Pankiewicza 5-7, tel: (95) 7-330-467, (95) 7-330-468, email: porpsychped1@powiatgorzowski.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim moliwy jest pod numerem tel: (95) 7-330-467, (95) 7-330-468, email: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana/ucznia bd przetwarzane na podstawie przesanki legalnoci art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h oglnego rozporzdzenie j/w o ochronie danych, tj. przesank zgody w zwizku z Ustawi z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 ze zm.) oraz w Ustawi z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) w celu realizacji zada statutowych poradni.
4. Pani/Pana/ucznia dane osobowe przechowywane bd w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim przez okresy okrelone w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz. U. z 1983 r., Nr 38, poz. 173r., ze zm.)
5. Podmiotem przetwarzajcym (odbiorc) Pana/Pani/ucznia danych osobowych mog by tylko i wycznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisw prawa np. organ prowadzcy i nadzorujcy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne upowanione instytucje pastwowe.
6. Posiada Pani/Pan/Ucze prawo do: dania od administratora dostpu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Rodzicom/uczniom przysuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzdu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem moliwoci udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim.

Podpis Administratora
Magorzata Kobry

18-09-2020 08:28
„Uwolnij ksiki, dziel si z innymi”08-11-2018 10:52
Informujemy i w naszej Poradni mona skorzysta z "wolnych ksiek"

Stworzylimy miejsce z literatur dla dzieci, modziey i dorosych po to, by znalazca mg je przeczyta i znw puci w obieg. Dziaania te maj na celu stworzenie przez czytelnikw swoistej globalnej biblioteki, bez adnych ram instytucjonalnych, opat czy kart bibliotecznych.
Idea wolnych ksiek opiera si na zaoeniu, e literatur naley rozpowszechnia. Ksiki powinny podrowa, kry z rk do rk, by mogy y i spenia swoje zadanie. W tej podry wane jest to, e po prostu s czytane. Nie s ozdobami na pkach, staj si oglnodostpne. A wic – yj, bo nas ucz, bawi, zaskakuj.

Zapraszamy: we ,przeczytaj, przynie inn,
UWOLNIJ KSIK


08-11-2018 10:52
Pomoc dla osb i rodzin dotknitych przemoc w rodzinie23-10-2018 14:20

Na stronie Kuratorium Owiaty znajduj si linki do baz teleadresowych i wykazw instytucji, ktre udzielaj pomocy rodzinom dotknitym problemem przemocy w rodzinie.
Jeli szukasz pomocy sprawd:

http://ko-gorzow.edu.pl/pomoc-dla-osob-i-rodzin-dotknietych-przemoca-w-rodzinie/

23-10-2018 14:20
Wiodcy orodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuczy03-09-2018 16:04
Dyrektor Poradni informuje, e Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 zgodnie z art. 90v ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 ze. zm.) zostaa wskazana do penienia w Powiecie Gorzowskim funkcji wiodcego orodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuczego, utworzonego w zwizku z realizacj rzdowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za yciem” ze szczeglnym uwzgldnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepenosprawnoci lub zagroenia niepenosprawnoci (Podstaw prawn Programu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciy i rodzin „Za yciem” ( Dz. U. poz 1860) oraz Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowych zada wiodcych orodkw koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuczych (Dz. U. z dnia 7 wrzenia 2017 r. poz 1712)).

Do szczegowych zada orodka naley:

- udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczcej problemw rozwojowych dziecka,
- wskazywanie waciwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczeglnoci rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
- wskazywanie jednostek udzielajcych specjalistycznej pomocy dzieciom,
- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo owiatowe,
- koordynowanie korzystania z usug specjalistw dostpnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usugach i wiadczcych je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie dziaa zwizanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
d)zapewnienie konsultacji medycznej np. neurologicznej.Projekt finansowany z Budetu Pastwa

03-09-2018 16:04
Uczen ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.24-07-2018 10:46
Wane informacje18-06-2018 08:21
Wnioski o diagnoz w Poradni realizowane s wedug kolejnoci zgosze. Z uwagi na ich du ilo i konieczno prowadzenia dugotrwaego postpowania diagnostycznego, konsultacyjnego i orzekajcego czas oczekiwania moe wynosi okoo 4-5 miesicy

Poza kolejnoci (decyduje dyrektor poradni) przyjmowane s osoby bdce w bezporednim zagroeniu zdrowia i ycia.

W przypadku rezygnacji z terminu wizyty, z powodu choroby lub innych sytuacji yciowych prosimy o wczeniejsze powiadomienie naszej placwki.

18-06-2018 08:21
START
O PLACÓWCE
PRACOWNICY
DZIAŁY
AKTUALNA OFERTA
ARCHIWUM
WARTO WIEDZIEĆ
ADMINISTRATOR
NASI PARTNERZY
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIwww.ppp1.powiatgorzowski.pl wszelkie prawa do dyspozycji Google - WebMaster LDS Entertainment.pl